مسجد الغدیر دانشگاه

دانشگاه دارای مسجدی مجهز به امکانات استاندار می باشد و در مرکز آن در محوطه 1500متری مسجدی با متراژ 900مترمربع زیر بنا در دو طبقه(طبقه اول برادران و طبقه دوم خواهران)و دارای دو ساختمان وضو خانه در دو طرف مسجد با متراژ هرکدام 140متر مربع ویژه خواهران و برادران بنا گردیده است.علاوه بر مسجد،در خوابگاه دانشجویی دخترانه شهید بنت الهدی صدر نمازخانه ای با متراژ حدود 340مترمربع و در دانشکده پرستاری نیز نمازخانه ای با متراژ250مترمربع اختصاص یافته شده است.